Invitation

 

 

 

Invitation til studietur, søndag den 9. juni 2019.

Vi er rigtig glade for at kunne indbyde til endnu et arrangement – nemlig en studietur til Nebsmølle stutteri (v/Henning Scharstein) og til travtræner Nicolaj Andersen.

Programmet ser således ud:

 • Der er afgang fra Lunden kl. 9
 • Kaffe og kage hos Nebsmølle stutteri v/Henning Scharstein
 • Derefter videre til travtræner Nicolaj Andersen (hvor vi griller)
 • Tilbage på Lunden ved 15-tiden.

 

Pris: 75,- for medlemmer og 125,- for ikke medlemmer.

Tilmelding til arrangementet til kasserer Bent Fischer ved betaling på mobilpay 20 35 19 08, husk angivelse af navn.

Tilmelding senest tirsdag den 4. juni 2019.

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

 

 

 

 

Referat generalforsamling i hesteejerforeningen den 28-2-2019:

Referat af generalforsamling i Charlottenlund & Skovbo hesteejerforening, torsdag den 28/2-2019, kl. 18.00.

Med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent. 

2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år fremlægges til godkendelse. 

3. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse. 

4. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent for det kommende år. 

5. Indkomne forslag. 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer plus 2 bestyrelsessuppleanter.

   På valg: Jørgen Sthelis modtager ikke genvalg

                Preben Fischer modtager genvalg

7. Valg af revisor. 

8. Eventuelt.

Formand Tina Boye bød velkommen til de 12 fremmødte medlemmer og gik straks til punkt 1 på dagsordenen hvor Bent Fischer blev valgt som dirigent. Bent Fischer konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet (pr. mail og ved opslag på foreningens hjemmeside), og gav herefter ordet til formand Tina Boye.

2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år fremlægges til godkendelse. 

Foreningen talte i 2018 43 medlemmer.

 

Vi var sponsor for montè-kategorien ved den årlige Award.

 

Den første del af 2018 arbejdede vi på at få Bootz fri af foreningen og over i en egentlig anpartsstald. Efter en del udfordringer, lykkedes det endelig og lånet til enkefonden blev indfriet.

 

Den 4. august havde vi en rigtig god tur (desværre var vi ikke ret mange) til først Bo Jondahl, som blandt andet fortalte om fordele og ulemper ved at registrere afkom i Sverige, som de gør meget. Vi gik tur i foldene og så både hopper, føl og åringer. Derefter kørte vi ned til storsatsende Panamere v/ Jeanette og Jens Glud Hansen. Her gig vi også ud i de meget imponerende folde, med hopper og føl. Derefter en rundvisning i stalden med løbsheste og åringer. Der blev afsluttet med grill på terrassen, hvor Jens fortalte om Jackpot Club og hvilke tiltag de har gjort og vil gøre.

 

Vi havde i 2018 2 spisearrangementer, med meget lavt deltagerantal. Jeg vil på det kraftigste appellere til, at hvis man melder sig til, så møder man også op, da foreningen betaler for det antal kuverter der er blevet bestil.

 

I den efterfølgende drøftelse af beretningen blev der spurgt ind til ændringer i bestyrelsen i løbet af 2018. Tina forklarede at Per ønskede at trække sig om næstformand og at Lars indtrådte som 1. suppleant. Senere ønskede Lonni også at stoppe hvorefter Preben indtrådte som 2. suppleant.

 

Afslutningsvis en god drøftelse af foreningen og afholdelse af arrangementer og foreningens synlighed. Bestyrelsen supplerede med at den pt. arbejder på afholdelse af nye arrangementer og flere at de fremmødte medlemmer tilbød at hjælpe.

 

Herefter blev beretningen godkendt.

 

3. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse.

Da kasserer Lonni var udtrådt af bestyrelsen havde formand Tina midlertidigt overtaget funktionen og gennemgik den fremlagte årsrapport for 2018. Foreningen havde i 2018 et overskud på kr. 21.592,58 og foreningens formue andrager kr. 89.183,09 (kr. 64.503,26 indestående på bankkonti i Nordea og kr. 24.679,83 i obligationer).

 

Årsrapporten er revideret af foreningens revisor Niels Danhøj.

 

Ulla Nielsen henstillede til at årsrapporten blev udsendt til alle medlemmer senest 8 dage før generalforsamlingen. Bestyrelsen tog dette til efterretning.

 

Årsrapporten blev godkendt.

 

4. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent for det kommende år. Det fremlagte budget for 2019 udviser et overskud på kr. 10.205, og blev godkendt.

 

5. Indkomne forslag. 

Bestyrelsen stillede forslag om en tilretning af vedtægterne § 6 ”bestyrelsen kan ekskludere medlemmer, ved manglende betaling af årskontingent.

 

Generalforsamlingen besluttede at bestyrelsen i det kommende år skal gennemgå vedtægterne og fremkomme med revideret forslag på næste års generalforsamling, hvor også ovennævnte forslag indarbejdes.

 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer plus 2 bestyrelsessuppleanter.  

Der var genvalg til Preben Fischer og nyvalg af Bent Fischer, som suppleanter valgtes Nadine og Ulla. Bestyrelsen består herefter af:

 

Tina Boye                           (Formand)

Lars Lentz                          (Næstformand)

Bent Fischer                       (Kasserer og sekretær)

Søren Watson                    (Bestyrelsesmedlem)

Preben Fischer                   (Bestyrelsesmedlem)

 

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig - og posterne fremgår i (        ).

 

7. Valg af revisor. 

Niels blev valgt som revisor.

 

8. Eventuelt. Under dette punkt blev forskellige emner drøftet.

 • Aktiviteter/arrangementer, både Ulla og Anette tilbød at hjælpe
 • Tilskud til Ponyafdelingen
 • Annoncering af foreningen
 • Flere medlemmer
 • Ny anpartsstald
 • Facebook/hjemmeside

Afslutningsvis takkede formanden for god ro og orden. Generalforsamlingen slut kl. 19.15.

Referat generalforsamling i Enkefonden den 28-2-2019:

Referat af generalforsamling i Hesteejerforeningens Enke- og hjælpefond, den 28-2-2019, kl. 20.15.

Med følgende dagsorden:

 1. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til god kendelse
 2. Fremlæggelse af budget for det kommende år
 3. Indkomne forslag (nedlæggelse af Enkefonden)
 4. Valg af bestyrelse
 5. Valg af revisorer

Bent Fischer blev valgt til dirigent.

1.Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til god kendelse:

Den fremlagte årsrapport udviste et resultat på kr. 94.496,99 som primært skyldes udtrækning af obligationer og at Hesteejerforeningen har indfriet et lån. Der har ikke været nogen uddelinger i 2018. Fondens egenkapital andrager kr. 174.811,96. Der er indestående på kr. 125.348,60 i Nordea og en obligationsbeholdning på kr. 49.463,36.

Efter en drøftelse af fordelingen mellem bundne og frie midler blev årsrapporten godkendt.

2.Fremlæggelse af budget for det kommende år:

Budget for 2019:

Indtægter (renter) kr. 1.500, udgifter (gebyrer) kr. 1.200, forventet overskud kr. kr. 300 blev godkendt.

3.Indkomne forslag (nedlæggelse af Enkefonden):

Et forslag om nedlæggelse af fonden blev ikke godkendt, men der var en drøftelse af fondens fremtid og muligheder og der var enighed om at overlade det videre forløb til den kommende bestyrelse.

4. Valg af bestyrelse:

Følgende blev valgt til den nye bestyrelse:

Ulla Nielsen    ufn1957@hotmail.com

Morten Vendelø    vendelo@gmail.com

Niels Danhøj    danhoj@mail.dk

Søren Watson    supremestar@godmail.dk

Nadine Scigliano    nadinescigliano@hotmail.com

5.Valg af revisor:

 

Thomas  Christensen blev valgt som revisor.

 

Generalforsamlingen afsluttet kl. 21.00

De nye bestyrelser

Efter Generalforsamlingen i går blev følgende bestyrelser valgt:

Enkefonden:

Ulla Nielsen

Morten Vendelø

Nielse Danhøj

Søren Watson 

Nadine Scigliano

Og i Hesteejerforeningen var der 2 poster på valg, nemlig Jørgen Sthelis og Preben Fischer.

Preben blev genvalgt og i stedet for Jørgen, blev Bent Fischer valgt ind. Efterfølgende konstituerede bestyrelsen sig således:

Tina Boye - Formand

Lars Lentz-Nielsen - Næstformand

Bent Fischer - Kasserer og sekretær

Søren Watson - ansvarlig for arrangementer

Preben Fischer - medlem

Generalforsamling

24-01-2019

Årets generalforsamling vil blive afholdt 28/2 på Lunden.

Indkaldelse bliver sendt på mail.

Lunden Award

24-01-2019

Igen i år er foreningen sponsor ved Lundens Award fest.

Vi har 4 pladser som vi trækker lod om.

Ønsker du at deltage i lodtrækningen, så send en mail til: tischna@yahoo.dk med teksten "Lodtrækning til Award 2019"

Ændring i bestyrelsen

12-03-18

Per Frederiksen har valgt at trække sig fra bestyrelsen.

I stedet indtræder Lars Lentz-Nielsen (1. suppleant)

 

Veloverstået Generalforsamling

27-02-2018

Der blev igår afholdt generalforsamling i Hesteejerforeningen. Referat vil blive sendt ud og lagt her på hjemmesiden så snart som muligt.

Den nye bestyrelse kan ses under "Bestyrelsen"

2 anparter ledige

Der er per 1. marts 2 anparter ledige i anpartshesten Bootz Simoni.Du SKAL være medlem af Hesteejerforeningen for at kunne komme i betragtning.

Ved interesse kan man kontakte Tina Boye på email: tischna@yahoo.dk

Læs mere om Boots her: http://195.198.34.45/trav/hast/visa/633575 

 

TILLYKKE til de heldige!!!

Der er nu trukket lod om de 4 pladser til LUNDEN AWARD FEST og de blev vundet af:

Ulla Nielsen

Dennis Andreasen

Claus Wagner

Jørgen Iversen

RIGTIG GOD FORNØJELSE til de 4 vindere! 🙂

Generalforsamling

sæt X i kalenderen mandag den 26/2, hvor der kl. 18.30 i Pitstop på Lunden, vil blive afholdt generalforsamling.

Der vil blive serveret et lettere måltid.

3 af bestyrelsens 5 medlemmer er på valg. 

Mere information kommer senere....

Lunden AWARD fest

Traditionen tro afholder Lunden - fredag den 23 februar kl 18 - AWARD fest hvor 2017's profiler og champs hædres.

 

Hesteejerforeningen har 4 pladser som vi udlodder blandt de medlemmer der er interesseret i, at deltage i denne store fest.

 

 Skriv til; tischna@yahoo.dk senest 31/1 hvis du kunne tænke dig at være med i lodtrækningen.

Årskort

Til alle de medlemmer af hesteejerforeningen der IKKE er medlem af DTS, vil der blive uddelt årskort/adgangskort ved generalforsamlingen. 🙂

GODT NYTÅR!!!

HUSK! at det nu er tid til indbetaling af årskontingent fro 2018 på 250,- 

Medlemmer der ikke medlem af DTS vil modtage et adgangskort til Lunden, så man kommer gratis ind.

Kontingent betales til NORDEA konto 2418 605734917. HUSK at skrive dit navn på indbetalingen.

 

 

LODTRÆKNING

Vi har fået 2 x 2 billetter til fremvisning af pony stalden plus buffet søndag den 13.august

Vi mødes i pony stalden kl. 12.30 efterfølgende buffet i VIP - lounchen kl 13.00.

 Vil du være med i lodtrækningen om to adgangsbilletter og buffet,

 så skriv til; kfrlaksevej@ofir.dk senest tirsdag den 8.august kl 18.00

Hesteejer for en dag.

Vi tager succesen op igen og laver et "hesteejer for en dag" arrangement. Datoen er ikke helt fastlagt, men bliver formodentlig på Lundens fødselsdags-dag i april.

Forrige gangs deltagere havde en rigtig god oplevelse og arrangementet fik meget ros. Så det vil vi prøve igen....

 

Andelshest

Alle nyheder omkring Bootz Simoni finder du under "Anpartstald"

Generalforsamling

Der blev afholdt generalforsamling i mandags (27/2) og referat vil blive sendt ud per email i starten af næste uge.

 

Vurdering fra Steen Juul

(Fra Lundens hjemmeside) Bootz Simoni (4. løb - nr. 1) har gået to gode løb for os. Baneprogrammet skriver hun er langsom fra start, den opfattelse har jeg ikke. Har ikke trykket til hende fra start endnu. Med helt fremme, tror Steen Juul.

Til Start!

Bootz har fået spor 1 bag bilen i søndagens 4. løb.

Fra Lundens hjemmeside

Månedens hesteejer!!!

Månedens hesteejer er Charlottenlund Hesteejerforening. Deres nye hest Bootz Simoni har indledt sæsonen, med sejr og andenplads.

Hesten er købt med formål, at få flere til at gå med i Lunden når hjulene snurrer, og den er gået rent hjem, som man så lørdag aften.

Hesteejerforeningen havde booket den tidligere presseloge til vådt og tørt, og der var spækket godt til, også med nye kunder, her i blandt direktøren for Klampenborg Galopbane, som nu er blevet hesteejer i travsporten, for første gang.

Der var en herlig stemning, da Bootz Simoni duellerede med Stella Regndal om sejren.

Bootz Simoni har fundet melodien i Steen Juuls træning, og de kommende starter kommer også til at foregå på hjemmebanen, da hesten udelukkende skal starte i løb, på Nordens ældste travbane.

Månedens navne hyldes i Lunden næste løbsdag, søndag den 5. februar.🙂

Close race!
Tredje løb gav sejr til Kjeld J. Hansen-trænede Stella Regndal med René Jonassen i sulkyen.
Sofia Damhus blev fyret til spids fra ydersporet, mens storfavoritten Absoluteelynoexcuse hoppede og blev diskvalificeret, åbningerne 16,0/500 meter og 17,5/1000 meter.
Udvendigt Stella Regndal, og med 750 meter hjem Bootz Simoni i tredje spor, og trioen rykkede fra de øvrige.
Til slut blev det en duel i mellem Stella Regndal og Bootz Simoni, med knebent overtag til Stella Regndal som vandt i 1.16,2/1600 meter auto før Bootz Simoni, og med Sofie Damhus som tredje.
- Jeg troede vi var slået, og sagde tillykke til Steen (Juul - red.). Hun kæmper forrygende for tiden smilede René Jonassen inden æresruden.

Til Start!

På lørdag starter anpartshesten igen.

Sådan her skriver de i programmet på Lunden:

Bootz Simoni fik debut med mersmag i hestens første start i regi Steen Juul. Ejerne Charlottenlund Hesteejerforening ønsker at hesten udelukkende starter i Lunden.

Selv om 9 Bootz Simoni slog 4 Absolutelynoexcuse sidst og gjorde det overbevisende fra dødens med konkurrenten i ryg, så tror vi, at rollerne kan blive byttet om her, hvor det formentlig kan blive til spids for 4 Absolutelynoexcuse. Sker det ligner det vel, at eneste som kan gå udvendig er 9 Bootz Simoni og derfra tror vi ikke hoppen slår den et år ældre Classic Grand Cru-søn. De to virker et hoved højere end de øvrige, hvor 1 Stella Regndal virker bedst. Hun gik
godkendt i comebacket og vil sikkert være bedre nu. 7 Tiny T Devil får sidste ben i tipsrammen, men det kunne have været flere af de andre i stedet. Han er dog stabil og sikker og kan være triochance på det.

Tredje løb gav sejr til Bootz Simoni kørt af hestens nye træner Steen Juul, det var tale om maidenssejr.
Aniston kom bedst fra start til åbningerne 15,6/500 meter og 16,3/1000 meter, med Bootz Simoni udvendigt.
I ryggen på Bootz Simoni storfavoritten Absolutelynoexcuse, som kom i angreb i opløbet.
Men den måtte nøjes med andenpladsen. En veloplagt Bootz Simoni vandt i 1.15,7/1600 meter auto, på tredjepladsen Adyton Flame
- Bootz Simoni er udstykket i 40 anparter hvoraf 27 er solgte. Kun medlemmer af Charlottenlund Hesteejerforening kan købe sig ind. Hesten skal løbe dens løb i Lunden så vi kan få flere tilskuere ud på banen, fortalte Klaus Frederiksen fra Charlottenlund Hesteejerforening.

Til Start!

På søndag starter Bootz Simoni i 3.løb fra 2. spor bag bilen. Bootz anses have gode chancer.

Bootz Simoni 17. dec på Skovbo

Et lille skriv om fremvisning af anpartshesten bottz Simoni fra lørdag den 17/12

Fremvisning af Bootz Simoni på lørdag kl 11 på Skovbo

Andelshest

Så lykkedes det ENDELIG...

Efter et stort stykke arbejde af Flemming Mogensen, er det nu lykkedes at finde en anpartshest til Hesteejerforeningen.

Det er en 3-årig hoppe ved navn Bootz Simoni, og der mangler kun en dyrlægeerklæring så hun kan forsikres, inden vi kan over tage hende.

Bootz har startet 11 gange i hendes karriære og været blandt de 3 første i de 5 af starterne.

Hendes mor Kom Så Simoni har blandt andet fået Wizard Simoni, som var 2. i Derbyet bag helt overlegne Winston Sisa.