Vedtægter for anpartsstalden Gå med i Lunden

Vedtægter og formål for foreningen

Love for Charlottenlund og Skovbo Hesteejerforening.

§ 1.

Foreningens navn er ”Charlottenlund og Skovbo Hesteejerforening.

 

§ 2.

Foreningens formål er i samarbejde med andre organisationer inden for travsporten at virke for højnelse og fremme af denne, samt at arbejde for tilvejebringelse af de til enhver tid bedst mulige forhold for foreningens medlemmer. Foreningen kan være delejer af en væddeløbshest der har medlemmerne som delejere.

 

§ 3. 

Som medlem kan optages  hesteejere, som har tilknytning til Charlottenlund eller Skovbo travbane. Hesteejere defineres som personer der har ejet eller deltaget i sameje af en hest der har været i træning/forspænding på Charlottenlund eller Skovbo travbane. Ægtefælle kan optages som medlem. Et medlem kan først udøve stemmeret, efter at have været medlem i mindst 3 måneder.

§ 4.

Udmeldelse skal ske skriftligt og finde sted med 3 måneders varsel til udgangen af et kalenderår.

 

§ 5.

Størrelsen af medlemskontingentet fastsættes på hvert års ordinære generalforsamling, og bestyrelsens forslag i så henseende skal indeholdes i den udsendte indkaldelse til den ordinære generalforsamling.

§ 6. 

Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, som efter deres skøn på væsentlige punkter har modarbejdet foreningen. Det pågældende medlem er dog berettiget til at forlange spørgsmålet forelagt til endelig afgørelse på den første efter eksklusionen følgende ordinære eller ekstraordinære generalforsamling.

 

§ 7.

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. For den ordinære generalforsamling, der afholdes hvert år inden udgangen af februar måned, gælder følgende dagsorden :

 

  1. Valg af dirigent.
  2.  Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år fremlægges til godkendelse.
  3. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse.
  4. Fremlæggelse af  budget og fastsættelse af kontingent for det kommende år.
  5. Indkomne forslag.
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer plus 2 bestyrelsessuppleanter.
  7. Valg af revisor.
  8. Eventuelt.

Generalforsamlingen indkaldes med  2 ugers varsel ved brev/mail til medlemmerne. Eventuelle forslag fra medlemmerne skal være sekretæren i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen afholdelse.

 

§ 8.

Ekstraordinær generalforsamling kan når som helst indkaldes af bestyrelsen.

Bestyrelsen skal indkalde til ekstraordinær generalforsamling, hvis dette med angivelse

af dagsorden skriftligt begæres af  ¼  af foreningens stemmeberettigede medlemmer.

Indkaldelsen skal ske med mindst 2 ugers varsel til afholdelse senest 4 uger efter begæringens fremsættelse.

 

 § 9.

Bestyrelsen består af indtil 5 medlemmer, der af sin midte vælger formand, næstformand, kasserer og sekretær. Bestyrelsesvalg gælder for 2 år. Hvem der skal afgå de enkelte år afgøres om fornødent ved lodtrækning. Genvalg er tilladt. Udtræder et medlem i årets løb, skal bestyrelsen supplere sig selv med en suppleant i den afgåedes sted. Den pågældende fungerer i resten af den udtrådtes valgperiode. Bestyrelsen er berettiget til at antage lønnet medhjælp.

 

§ 10. 

Løbende sager afgøres, hvor intet andet er bestemt i disse love, af bestyrelsen og med almindelig stemmeflerhed. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 2 medlemmer er tilstede, heraf formanden som den ene. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

 

§ 11.

Foreningen tegnes af formanden eller kasseren i forbindelse med et andet bestyrelsesmedlem.

 

§ 12.

Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

  

§ 13. 

Til vedtagelse af tillæg eller ændringer i nærværende love kræves en majoritet på 2/3

af de tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer.

 

§ 14.

Foreningen kan kun opløses, når der på to med tre ugers mellemrum afholdte generalforsamlinger er 2/3 af forsamlingen, der stemmer derfor.

Bliver opløsningen vedtaget, vælger bestyrelsen et udvalg på 5 medlemmer til at realisere alle foreningens ejendele og likvider dets anliggender, hvorefter foreningens formue fordeles blandt andre foreninger med beslægtede formål, således at formuen i ethvert tilfælde kommer travsporten til gode.

Vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling 23. februar 2016